افرا گستر ساتیار

گزارش حوادث در زمان نصب


کابر گرامی در صورت عدم مشکل در زمان نصب از این صفحه خارج شوید.

در صورت ثبت مشکل به صفحه تحویل محصولات منتقل میشوید .


  • {{value}}
نام تحویل دهنده را بنویسید. نام تحویل دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. نام تحویل دهنده را وارد نمایید.
سریال دستگاه را بنویسید. سریال دستگاه را کوچک‌تر از 9 حرف بنویسید. سریال دستگاه را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
نام مشتری / پروژه را بنویسید. نام مشتری / پروژه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. نام مشتری / پروژه را وارد نمایید.
تاریخ نصب را بنویسید. تاریخ نصب را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ نصب معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/10
مشکلات حادث شده در نصب را بنویسید. مشکلات حادث شده در نصب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

در صورت حادثه در زمان نصب عکس یا فیلم آن بارگزاری گردد.

تاریخ اجرای تعمیرات را بنویسید. تاریخ اجرای تعمیرات را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ اجرای تعمیرات معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/10
شرح تعمیرات را بنویسید. شرح تعمیرات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. شرح تعمیرات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
بازخوردهای لازم از تعمیرات را بنویسید. بازخوردهای لازم از تعمیرات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. بازخوردهای لازم از تعمیرات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...