افرا گستر ساتیار

تحویل محصولات


  • {{value}}
نام تحویل دهنده را بنویسید. نام تحویل دهنده را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. نام تحویل دهنده را وارد نمایید.
سریال دستگاه را بنویسید. سریال دستگاه را کوچک‌تر از 9 حرف بنویسید. سریال دستگاه را بصورت عدد 9 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

اعداد به لاتین نوشته شود.

نام مشتری / پروژه را بنویسید. نام مشتری / پروژه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. نام مشتری / پروژه را وارد نمایید.
توان دستگاه (HP) را بنویسید. توان دستگاه (HP) را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. توان دستگاه (HP) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
مدل دستگاه را انتخاب کنید.
جهت اتصال کلکتور را انتخاب کنید.

برای تعیین جهت روبروی تابلو برق ایستاده و جهت را مشخص نمایید.

تاریخ بارگیری را بنویسید. تاریخ بارگیری را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ بارگیری معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/10
تاریخ تخلیه را بنویسید. تاریخ تخلیه را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تخلیه معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/10
مشکلات حادث شده در تخلیه را بنویسید. مشکلات حادث شده در تخلیه را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
فایل را انتخاب کنید.

در صورت حادثه در زمان تخلیه عکس یا فیلم آن بارگزاری گردد.

تاریخ نصب دستگاه را بنویسید. تاریخ نصب دستگاه را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ نصب دستگاه معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/10

کمی صبر کنید...