افرا گستر ساتیار

اواپراتور


  • {{value}}
Capacity [KW] را بنویسید. Capacity [KW] را کوچک‌تر از 4 حرف بنویسید. Capacity [KW] را به صورت عدد بنویسید.
[%+ - ] Capacity Tolerance را انتخاب کنید.
Circuits را انتخاب کنید.
Fluid را انتخاب کنید.
Inlet Temperature [C] را بنویسید. Inlet Temperature [C] را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید. Inlet Temperature [C] را به صورت عدد بنویسید.
Outlet Temperature [C] را بنویسید. Outlet Temperature [C] را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید. Outlet Temperature [C] را به صورت عدد بنویسید.
[Fouling Factor [(m2K)/W را انتخاب کنید.
Refrigerant را انتخاب کنید.
Evaporating temperature [C] را بنویسید. Evaporating temperature [C] را کوچک‌تر از 4 حرف بنویسید. Evaporating temperature [C] را به صورت عدد بنویسید.
Superheating [K] را بنویسید. Superheating [K] را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید. Superheating [K] را به صورت عدد بنویسید.
Condensing temperature [C] را بنویسید. Condensing temperature [C] را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید. Condensing temperature [C] را به صورت عدد بنویسید.
Subcooling [K] را بنویسید. Subcooling [K] را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید. Subcooling [K] را به صورت عدد بنویسید.
Fluid mass flow rate [Kg/h] را بنویسید. Fluid mass flow rate [Kg/h] را کوچک‌تر از 6 حرف بنویسید. Fluid mass flow rate [Kg/h] را به صورت عدد بنویسید.

کمی صبر کنید...