افرا گستر ساتیار

چیلر


شما میتوانید برای راحتی خود یکی از طرح های زیر را انتخاب نمایید .

طرح شماره یکطرح شماره دوطرح شماره سهطرح ویژه چهار
راه اندازی چیلر اول فصلراه اندازی چیلر اول فصلراه اندازی چیلر اول فصلراه اندازی چیلر اول فصل
-------
نظارت و کنترل کامل در اواسط فصل
نظارت و کنترل کامل در اواسط فصلنظارت و کنترل کامل در اواسط فصل
-------------نظارت و کنترل کامل در اواخر فصلنظارت و کنترل کامل در اواخر فصل
تغییر فصل چیلر از سرما به گرما
تغییر فصل چیلر از سرما به گرما
تغییر فصل چیلر از سرما به گرماتغییر فصل چیلر از سرما به گرما
------------------نظارت بر نگهداری تاسیسات و موتور خانه
-------
-------
-------
اعزام نیرو خدمات در مواقع اضطراری